Καταχρηστικοί όροι σε δάνεια από τράπεζες

1 Νοεμβρίου 2007

Όροι σε συμβάσεις δανείων από τράπεζες, με τους οποίους η τράπεζα μπορεί να αναπροσαρμόζει τα επιτόκια χωρίς να είναι εκ των προτέρων γνωστά στον πελάτη κριτήρια ειδικά, ορισμένα και εύλογα, είναι άκυροι ως καταχρηστικοί.

Εάν δηλαδή ο όρος επιτρέπει στην τράπεζα να αυξάνει μονομερώς το επιτόκιο ή να μην το μειώνει, κατά τρόπο ακαθόριστο ώστε να μην είναι ξεκάθαρη στον πελάτη η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των αναπροσαρμογών, ο σχετικός όρος είναι άκυρος και εάν βάσει αυτού έχουν πληρωθεί χρήματα, μπορούν να επιστραφούν με σχετική δικαστική απόφαση.

Οι τράπεζες βάσει νόμου, έχουν υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες, ώστε οι συναλλασσόμενοι να σχηματίζουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Σε περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο, το γενικό επιτόκιο αναφοράς, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια με βάση τα ισχύοντα επιτόκια των χρηματαγορών, τις περιόδους ισχύος του, και η τράπεζα να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με βασικούς παράγοντες, η ενδεχόμενη μεταβολή των οποίων θα επηρεάσει το συνολικό κόστος του αντίστοιχου δανείου (όπως, π.χ., παρεμβατικά επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Η τράπεζα έχει επίσης υποχρέωση να μην αμελεί να προβαίνει σε ανάλογη προσαρμογή του κυμαινόμενου επιτοκίου, όταν μειώνεται το γενικό επιτόκιο αναφοράς.

Advertisement

Απαγόρευση κατάσχεσης ακινήτου

1 Νοεμβρίου 2007

Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση από τράπεζες, ακινήτου οφειλέτη από

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί τη μοναδική κατοικία του, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να ασκήσει εγκαίρως εντός 15 ημερών ανακοπή κατά της κατάσχεσης

β) Η απαίτηση της τράπεζας να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ (και ήδη 20.000 ευρώ)

γ) να μην έχει εγγραφεί στο ακίνητο αυτό προσημείωση υπέρ της τράπεζας, με τη βούληση του οφειλέτη

δ) ο οφειλέτης να μην έχει εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση εξαιτίας αδυναμίας για την οποία δεν ευθύνεται.

Πηγή: Νόμος 2121/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα