ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

7 Ιουλίου 2009

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας προγράμματα επιδότησης ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας θα ενισχυθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες των παρακάτω κλάδων :

• Μηχανικοί • Δικηγόροι • Γιατροί • Λογιστές

Το ποσό ενίσχυσης θα ποικίλει ανά κλάδο. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα πρόκειται να ανέλθει στο 250.000.000 €.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• Να ασκούν το επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

• Το Ελάχιστο ύψος της Ίδιας Συμμετοχής ορίζεται στο 20% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του Έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

• Εκσυγχρονισμός χώρων της επιχείρησης & αγορά εξοπλισμού

•Προμήθεια εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές – plotter, ιατρικά μηχανήματα, εξειδικευμένα προγράμματα software κλπ)

• Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

• Ανάπτυξη καινοτομιών

• Αμοιβές Συμβούλων

• Εγκατάσταση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αναμένουμε το Σεπτέμβριο 2009.

Advertisement