Νέα Παραχωρητήρια χρήσης και κυριότητας σε αγροτικά ακίνητα

18 Μαρτίου 2012

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 14.3.2012 από τη Βουλή, νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συναρμοδίων Υπουργείων, σύμφωνα με τον οποίο αφενός παραχωρούνται κατά χρήση δημόσιες εκτάσεις έναντι τιμήματος ή δωρεάν και αφετέρου τακτοποιούνται με τίτλους κυριότητας χρόνιες εκκρεμότητες σε θέματα  κυριότητας επί αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων  :

(1) Τα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία διαχειρίζεται του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα οποία είναι διαθέσιμες εκτάσεις και οικόπεδα που έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση ακτημόνων, οι συνεταιριστικές εκτάσεις και οι χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστες, οι λεγόμενες αποστραγγιζόμενες γαίες, τα μπασταινουχικά κτήματα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα, οι εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης και άλλα, τα οποία απεικονίζονται ψηφιακά στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποτελέσουν αντικείμενο παραχώρησης κατά χρήση με τίμημα μέσω δημοπρασιών σε ιδιώτες επενδυτές (για βιοτεχνική ή βιομηχανική ή ξενοδοχειακή επένδυση ή ΑΠΕ) άνω των 3 εκ. ευρώ ή για εκτάσεις για οποιαδήποτε χρήση άνω των 100 στρεμμάτων και δωρεάν στους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, εάν πρόκειται η χρήση τους να είναι για κοινωφελείς σκοπούς.

(2) Το Δημόσιο παύει να προβάλλει δικαιώματα σε αγροτικές εκτάσεις, αγροτικοί ή κτηνοτροφικοί κλήροι τους οποίους μέχρι πρότινος το Υπουργείο διεκδικούσε από νομείς και κατόχους που έχουν νόμιμους τίτλους μεταγεγραμμένους στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία πριν την 5.6.1993, από κατόχους και νομείς που έχουν παραχωρητήρια μη μεταγεγραμμένα, και από κατόχους και  από δικαιούχους της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που όμως δεν έχουν παραχωρητήρια. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτημα συνοδευόμενο από τοπογραφικό στις αρμόδιες Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδει απόφαση ή χορηγεί παραχωρητήριο ως τίτλο κυριότητας αναλόγως την περίπτωση.

(3) Η ίδια Επιτροπή είναι αρμόδια και στις περιπτώσεις κατεχόμενων ακινήτων που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Ειδικότερα όποιος κατέχει αυθαίρετα ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδεδειγμένα πριν την 5.6.1993 υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του με συνημμένο τοπογραφικό μέχρι την 31.12.2013. Δεν περιλαμβάνονται ακίνητα ήδη χαρακτηρισμένα ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Αν υπάρχει και αυθαίρετο κτίσμα απαιτείται και βεβαίωση μηχανικού του ν. 4014/2011. Για την απόδειξη της διάρκειας της κατοχής του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, βεβαιώσεις γεωπόνων σχετικά με την ηλικία των δέντρων, όχι όμως και ένορκες βεβαιώσεις. Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και όπου δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, βάσει της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε 4 δόσεις ή σε 8 δόσεις εάν βρίσκεται σε παραλιακή ή τουριστική περιοχή και με την εξόφληση εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη. Αν οι δικαιούχοι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, το τίμημα ορίζεται στο ½ της αντικειμενικής αξίας.

(4) Επίσης εκχερσωθείσες πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 δασικές εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για γεωργική χρήση, αποβάλλουν το δασικό χαρακτήρα τους, αρκεί να παραμείνει η χρήση τους γεωργική. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επίσης η υποβολή σχετικού αιτήματος εξαγοράς προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών και έκδοση επίσης τίτλου κυριότητας.

Παρατείνεται επίσης για ακόμη 5 χρόνια η δυνατότητα επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών.

Advertisement