ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

7 Ιουλίου 2009

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας προγράμματα επιδότησης ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας θα ενισχυθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες των παρακάτω κλάδων :

• Μηχανικοί • Δικηγόροι • Γιατροί • Λογιστές

Το ποσό ενίσχυσης θα ποικίλει ανά κλάδο. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα πρόκειται να ανέλθει στο 250.000.000 €.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• Να ασκούν το επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

• Το Ελάχιστο ύψος της Ίδιας Συμμετοχής ορίζεται στο 20% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του Έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

• Εκσυγχρονισμός χώρων της επιχείρησης & αγορά εξοπλισμού

•Προμήθεια εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές – plotter, ιατρικά μηχανήματα, εξειδικευμένα προγράμματα software κλπ)

• Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

• Ανάπτυξη καινοτομιών

• Αμοιβές Συμβούλων

• Εγκατάσταση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αναμένουμε το Σεπτέμβριο 2009.

Advertisement

Μειώνεται η παραμονή στον «Τειρεσία»

24 Δεκεμβρίου 2008

Μειώνεται κατά ένα ή δύο έτη ο χρόνος παραμονής στη μαύρη λίστα του «Τειρεσία» για όσους δεν τακτοποιούν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες ή προς ιδιώτες.

Με διάταξη του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 40 του Ν 3259/2004 και διαμορφώνεται ως εξής:

Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργεί νόμιμα χάριν αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα για τις αντιστοίχως αναφερόμενες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο αρχείο δεδομένων:

α) Απλήρωτες επιταγές, επί του σώματος των οποίων έχει βεβαιωθεί εμπρόθεσμα από την πληρώτρια τράπεζα η αδυναμία πληρωμής, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων τρία (3) έτη. (Παραμένει ως έχει).

β) Διαταγές πληρωμής, τέσσερα (4) έτη. [Σήμερα είναι πέντε (5) έτη].

γ) Κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμών και διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πέντε (5) έτη. [Σήμερα είναι πέντε (5) έτη].

Επιτρέπεται στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα η διαβίβαση προς καταχώριση δεδομένων επί των εκάστοτε ανεξόφλητων υπολοίπων δανείων ή και πιστώσεων, περιλαμβανομένων και των υφιστάμενων, που χορηγούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, σε αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργεί νόμιμα, χάριν αυτών, χωρίς την προϋπόθεση του άρθρου 5, παρ. 1 του Ν 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50).

Η πρόσβαση των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα ως άνω δεδομένα επιτρέπεται μόνο κατά τους όρους και προϋποθέσεις του Ν 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται.

Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών των δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

Πηγή: H Nαυτεμπορική, 17.12.2008


Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Κτηματολογίου

17 Νοεμβρίου 2008

Το ύψος των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 17.11.2008 ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 70 έως 250 ευρώ με έκπτωση 50% για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2008.

Αναλυτικά:

* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής και 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής.

* πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής.

* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή.

* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

«Εκπτώσεις» μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Πάντως, όσοι σπεύσουν μετά τις 21 Νοεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία, αλλά μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρώνουν το 50% του προστίμου που τους αναλογεί.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:

* Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης.

* Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.

* Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των ΟΤΑ επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.


Απλοποιείται η σύσταση εταιρειών

17 Νοεμβρίου 2008

Την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής έλαβε την Τετάρτη 11/11/2008 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο προωθείται περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση ΕΠΕ και Α.Ε.

Με το νομοσχέδιο, καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), το οποίο θα είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων – ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, με τις θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, η εταιρική σύμβαση θα καταρτίζεται με προτυποποιημένο συμφωνητικό, το οποίο θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα διατηρείται, καθώς προβλέπεται να υπάρχει συμβολαιογράφος στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ, ενώ, για την ακριβή εφαρμογή του μέτρου, υπάρχει επικοινωνία του υπουργείου με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο για την επεξεργασία της σχετικής διάταξης. Εν τέλει επιδιώκεται το κόστος της παροχής υπηρεσίας του συμβολαιογράφου να μειωθεί από 300 ευρώ σήμερα σε 150 περίπου.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

• Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

• Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του γραμματίου προείσπραξης στο Δικηγορικό Σύλλογο. Καταργείται δηλαδή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου ως διαδικασία και όχι η καταβολή του τέλους.

• Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

• Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

• Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

• Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και, συνεπώς, κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ωστόσο, εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων με τους υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας, για θέματα αρμοδιότητάς τους, όπως η πρόβλεψη για κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, που αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση, η χορήγηση αριθμού ΑΦΜ στον επιχειρηματία που επιθυμεί να συστήσει εταιρεία ή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία.

Ήδη, το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει την παρουσία αποσπασμένου υπαλλήλου ΔΟΥ στο ΓΕΜΗ για υποβολή των απαραίτητων εντύπων και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και Χορήγηση αριθμού μητρώου ασφαλιστικού φορέα απευθείας από το ΓΕΜΗ.

Ανώνυμες Εταιρείες

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μια σημαντική τροποποίηση, που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε., η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις Νομαρχίες, σε ό,τι αφορά στην υποβολή του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η καταχώρηση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


Συμβάσεις δικαιόχρησης και πνευματικά δικαιώματα

25 Σεπτεμβρίου 2008

Τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν ένα από τα βασικότερα ζητήματα στο franchise, δεδομένου ότι αρκετές εταιρείες έχουν αντιμετωπίσει περιπτώσεις «αντιγραφής» της ιδέας τους και προώθησής της με διαφορετικό όνομα.

Ακόμα περισσότερο δε έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ομοειδείς εταιρείες κατέφυγαν στα δικαστήρια για να τους δώσει μία απάντηση εάν είναι σωστό να «μοιάζει» τόσο πολύ η επωνυμία των επιχειρήσεών τους.

Άλλες περιπτώσεις, που επίσης συναντώνται συχνά, είναι να αποκομίσει ο franchisee την εμπειρία του franchisor και στη συνέχεια να ανεξαρτητοποιηθεί από την αλυσίδα και να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, αλλάζοντας ταυτόχρονα την «πινακίδα» της επιχείρησής του. Για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπως οι παραπάνω απαιτούνται πιο εξειδικευμένοι νόμοι, κάτι που πρέπει να το προσπαθήσουν οι αρμόδιοι φορείς.

Μία «δικλείδα ασφαλείας» για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το Ν 2121/1993, αντικείμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης το οποίο νοείται ως έργο και εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, τα αρχιτεκτονικά έργα κ.λπ. Aκόμη θεωρούνται ως προστατευόμενα έργα λόγου και τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως επίσης και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους, όχι όμως και οι ιδέες και οι αρχές επάνω στις οποίες αυτά βασίζονται.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το πνευματικό δημιούργημα για να αποτελεί προστατεύσιμο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η πρωτοτυπία του.

Πρωτότυπο είναι ό,τι κατά το νόμο των πιθανοτήτων δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ή να δημιουργηθεί έτσι από κάποιον άλλο έστω κι αν ο άλλος θα είχε επιδιώξει τον ίδιο στόχο κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Δεδομένου, ότι χρειάζεται νομική κατοχύρωση των αποκλειστικών δικαιωμάτων για την προστασία μίας επιχειρηματικής ιδέας που αναπτύσσεται με το σύστημα του franchise, ο ίδιος o franchisor οφείλει να προστατεύσει τον εαυτό του εκδίδοντας ένα σχετικό εγχειρίδιο και το οποίο οφείλει ο franchisee να υιοθετήσει.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο δότης στο πλαίσιο της σύμβασης franchising μπορεί να παραχωρήσει την άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης στο λήπτη των άυλων εκείνων αγαθών του, τα οποία είναι αντικείμενο δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αποτελούν στοιχεία του πακέτου franchise. O λήπτης από την πλευρά του οφείλει να ελέγξει πολύ προσεκτικά την ύπαρξη, τη νομιμότητα και τη δυνατότητα του δότη για παραχώρηση της άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών των δικαιωμάτων έτσι ώστε να μη βρεθεί αργότερα προ εκπλήξεων.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική, 17.9.2008