Νέα Παραχωρητήρια χρήσης και κυριότητας σε αγροτικά ακίνητα

18 Μαρτίου 2012

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 14.3.2012 από τη Βουλή, νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συναρμοδίων Υπουργείων, σύμφωνα με τον οποίο αφενός παραχωρούνται κατά χρήση δημόσιες εκτάσεις έναντι τιμήματος ή δωρεάν και αφετέρου τακτοποιούνται με τίτλους κυριότητας χρόνιες εκκρεμότητες σε θέματα  κυριότητας επί αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων  :

(1) Τα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία διαχειρίζεται του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα οποία είναι διαθέσιμες εκτάσεις και οικόπεδα που έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση ακτημόνων, οι συνεταιριστικές εκτάσεις και οι χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστες, οι λεγόμενες αποστραγγιζόμενες γαίες, τα μπασταινουχικά κτήματα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα, οι εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης και άλλα, τα οποία απεικονίζονται ψηφιακά στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποτελέσουν αντικείμενο παραχώρησης κατά χρήση με τίμημα μέσω δημοπρασιών σε ιδιώτες επενδυτές (για βιοτεχνική ή βιομηχανική ή ξενοδοχειακή επένδυση ή ΑΠΕ) άνω των 3 εκ. ευρώ ή για εκτάσεις για οποιαδήποτε χρήση άνω των 100 στρεμμάτων και δωρεάν στους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, εάν πρόκειται η χρήση τους να είναι για κοινωφελείς σκοπούς.

(2) Το Δημόσιο παύει να προβάλλει δικαιώματα σε αγροτικές εκτάσεις, αγροτικοί ή κτηνοτροφικοί κλήροι τους οποίους μέχρι πρότινος το Υπουργείο διεκδικούσε από νομείς και κατόχους που έχουν νόμιμους τίτλους μεταγεγραμμένους στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία πριν την 5.6.1993, από κατόχους και νομείς που έχουν παραχωρητήρια μη μεταγεγραμμένα, και από κατόχους και  από δικαιούχους της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που όμως δεν έχουν παραχωρητήρια. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτημα συνοδευόμενο από τοπογραφικό στις αρμόδιες Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδει απόφαση ή χορηγεί παραχωρητήριο ως τίτλο κυριότητας αναλόγως την περίπτωση.

(3) Η ίδια Επιτροπή είναι αρμόδια και στις περιπτώσεις κατεχόμενων ακινήτων που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Ειδικότερα όποιος κατέχει αυθαίρετα ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδεδειγμένα πριν την 5.6.1993 υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του με συνημμένο τοπογραφικό μέχρι την 31.12.2013. Δεν περιλαμβάνονται ακίνητα ήδη χαρακτηρισμένα ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Αν υπάρχει και αυθαίρετο κτίσμα απαιτείται και βεβαίωση μηχανικού του ν. 4014/2011. Για την απόδειξη της διάρκειας της κατοχής του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, βεβαιώσεις γεωπόνων σχετικά με την ηλικία των δέντρων, όχι όμως και ένορκες βεβαιώσεις. Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και όπου δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, βάσει της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε 4 δόσεις ή σε 8 δόσεις εάν βρίσκεται σε παραλιακή ή τουριστική περιοχή και με την εξόφληση εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη. Αν οι δικαιούχοι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, το τίμημα ορίζεται στο ½ της αντικειμενικής αξίας.

(4) Επίσης εκχερσωθείσες πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 δασικές εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για γεωργική χρήση, αποβάλλουν το δασικό χαρακτήρα τους, αρκεί να παραμείνει η χρήση τους γεωργική. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επίσης η υποβολή σχετικού αιτήματος εξαγοράς προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών και έκδοση επίσης τίτλου κυριότητας.

Παρατείνεται επίσης για ακόμη 5 χρόνια η δυνατότητα επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών.

Advertisement

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Κτηματολογίου

17 Νοεμβρίου 2008

Το ύψος των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 17.11.2008 ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 70 έως 250 ευρώ με έκπτωση 50% για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2008.

Αναλυτικά:

* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής και 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής.

* πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής.

* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή.

* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

«Εκπτώσεις» μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Πάντως, όσοι σπεύσουν μετά τις 21 Νοεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία, αλλά μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρώνουν το 50% του προστίμου που τους αναλογεί.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:

* Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης.

* Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.

* Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των ΟΤΑ επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.


Από 17 Ιουνίου οι νέες δηλώσεις στο κτηματολόγιο

23 Μαΐου 2008

Σύμφωνα με χτεσινές (22 Μαΐου 2008) δηλώσεις του κ. Σουφλιά ξεκινάει η νέα γενιά κτηματογραφήσεων.

Εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο 107 νέες περιοχές, των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και τις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας, που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.

Για να δείτε ποιες περιοχές εντάσσονται πατήστε εδώ.

Οι πολίτες, λοιπόν, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ’ αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Ειδικότερα, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα :

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούνται 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει πλήρη έλεγχο τόσο της λειτουργίας των 76 Γραφείων Κτηματογράφησης όσο και των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται.

Έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) εποπτικά κέντρα ανά τη χώρα στελεχωμένα από υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τον ακόμα καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Σε κάθε φάση του έργου έχουν ενσωματωθεί εκτενείς έλεγχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Από εκεί και πέρα, απαιτούνται να προσκομιστούν, εφόσον υπάρχουν, απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου που δηλώνεται.

Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο ( π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.

4. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35€ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20€.

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω τραπεζών, των 13 μεγαλύτερων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

5. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

6. Για την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχει σχεδιαστεί μία σειρά από ενέργειες. Συγκεκριμένα :

– Μεγάλη ειδική ενημερωτική καμπάνια η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα (26.5.2008).

– Από τις αρχές Ιουνίου 2008 τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015 για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών.

– Δημιουργούνται τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

– Ξεκινάει, από την επόμενη εβδομάδα, σειρά περιοδειών και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς κ.α.) σε όλες τις πόλεις που κτηματογραφούνται.

– Έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με επιλεγμένα ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα, στα οποία θα διατίθενται όλο το ενημερωτικό υλικό και το έντυπο της δήλωσης.

– Επίσης, αναλυτική πληροφόρηση θα παρέχεται από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε που θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες ενότητες.

7. Ειδικά για τους ομογενείς που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου σημειώνεται ότι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που ανέφερα. Για την ενημέρωσή τους, το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημερωτική καμπάνια.

Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Να ενημερωθούν τώρα για τις περιοχές που κτηματογραφούνται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται και για το Γραφείο Κτηματογράφησης στο οποίο πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους.


Σε τροχιά προετοιμασίας φακέλων προσφορών οι ανάδοχοι των νέων κτηματογραφήσεων

30 Μαΐου 2007

Στις 09/07/2007 λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών των ενδιαφερομένων υποψήφιων αναδόχων στο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών για τη Δημιουργία Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων Ενεργών Τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των Αστικών Κέντρων & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 42.434.001,66 Ευρώ, που προκήρυξε η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» προκειμένου να καταχωρηθούν στην κεντρική ψηφιακή βάση δεδομένων της, οι δηλώσεις ιδιοκτησίας των δικαιούχων δικαιωμάτων στις περιοχές που πρόκειται να κτηματογραφηθούν και οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 12 ξεχωριστές συμβάσεις.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των οριστικών αναδόχων είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης, η συλλογή, παραλαβή και έλεγχος των δηλώσεων ιδιοκτησίας και των συνοδευτικών τους εγγράφων, η γεωγραφική αναφορά των ακινήτων στα οποία αφορούν τα δικαιώματα, η επικοινωνία και η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για το αναλογούν τέλος κτηματογράφησης, ο έλεγχος των αποδεικτικών πληρωμής των τελών από τις τράπεζες και η διαχείριση των προβλημάτων στις πληρωμές. Από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.», οι ανάδοχοι θα έχουν 15 μήνες για να παραδώσουν τα έργα. Στα συμπράττοντα σχήματα των διαγωνιζομένων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν δικηγόροι (στις προηγούμενες κτηματογραφήσεις δεν ήταν υποχρεωτικό), κάποιοι με τουλάχιστον 8ετή και κάποιοι με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία.

Το κάθε διαγωνιζόμενο σχήμα μπορεί να υποβάλλει προσφορά και για περισσότερες από μία συμβάσεις, τότε όμως θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών είναι κατά 35% η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου, κατά 40% η οργανωτική και μεθοδολογική αποτελεσματικότητα της προσφοράς και κατά 25% η οικονομικότερη προσφορά. Την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη των αναδόχων ενδεχομένως θα ακολουθήσει η υποβολή ενστάσεων ή/και προσφυγών, αλλά το όλο εγχείρημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις αρχές του 2008.


Προκήρυξη διαγωνισμού για το Δασολόγιο

18 Μαΐου 2007

Στις 08.05.2007 απεστάλη από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» στην επίσημη εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων περίληψη της σχετικής προκήρυξης για το διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό περί «Ανάθεσης Μελετών Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 5.726.142,19 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με καταληκτική ημερομηνία 02.07.2007.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης, θα χρησιμοποιηθεί αεροφωτογραφικό υλικό των ετών 1945 και 1960 της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, νεώτερο υλικό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πρόσφατο υλικό (1996-2006) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και πρόσφατες δορυφορικές λήψεις. Το Δασολόγιο θα αποτυπώνει την πρόσφατη κατάσταση των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας και ταυτόχρονα θα ανοιίξει το δρόμο για τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων, καθώς και το πρόγραμμα ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης, κάτι που ως τώρα εμποδιζόταν από την ύπαρξη εκτάσεων χαρακτηρισμένων ως δασικών στις υπό ένταξη περιοχές.
Το έργο χωρίζεται σε έξι συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, συνολικής προεκτιμώμενης έκτασης 95,3 εκατ. στρεμμάτων. Αναλυτικά οι συμβάσεις με τίτλους «Ανάθεση Υπηρεσιών οριοθέτησης δασών και δασικών εκτάσεων» έχουν ως εξής:

1η Σύμβαση : Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

2η Σύμβαση : Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών και Πιερίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του νομός Λέσβου της περιφέρειας Β. Αιγαίου
3η Σύμβαση : Νομοί Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και νομούς Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας της περιφέρειας Θεσσαλίας
4η Σύμβαση : Νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρεβέζης της περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου της περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
5η Σύμβαση : Νομοί Φωκίδας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις Νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Πειραιώς του Νομού Αττικής της περιφέρειας Αττικής, νομός Χίου της περιφέρειας Β. Αιγαίου και νομός Κυκλάδων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου
6η Σύμβαση : Νομοί Αχαΐας, Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, νομοί Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορινθίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, νομοί Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου της περιφέρειας Κρήτης, νομός Δωδεκανήσων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και νομός Σάμου της περιφέρειας Β. Αιγαίου