Νέα Παραχωρητήρια χρήσης και κυριότητας σε αγροτικά ακίνητα

18 Μαρτίου 2012

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 14.3.2012 από τη Βουλή, νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συναρμοδίων Υπουργείων, σύμφωνα με τον οποίο αφενός παραχωρούνται κατά χρήση δημόσιες εκτάσεις έναντι τιμήματος ή δωρεάν και αφετέρου τακτοποιούνται με τίτλους κυριότητας χρόνιες εκκρεμότητες σε θέματα  κυριότητας επί αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων  :

(1) Τα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία διαχειρίζεται του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα οποία είναι διαθέσιμες εκτάσεις και οικόπεδα που έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση ακτημόνων, οι συνεταιριστικές εκτάσεις και οι χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστες, οι λεγόμενες αποστραγγιζόμενες γαίες, τα μπασταινουχικά κτήματα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα, οι εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης και άλλα, τα οποία απεικονίζονται ψηφιακά στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποτελέσουν αντικείμενο παραχώρησης κατά χρήση με τίμημα μέσω δημοπρασιών σε ιδιώτες επενδυτές (για βιοτεχνική ή βιομηχανική ή ξενοδοχειακή επένδυση ή ΑΠΕ) άνω των 3 εκ. ευρώ ή για εκτάσεις για οποιαδήποτε χρήση άνω των 100 στρεμμάτων και δωρεάν στους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, εάν πρόκειται η χρήση τους να είναι για κοινωφελείς σκοπούς.

(2) Το Δημόσιο παύει να προβάλλει δικαιώματα σε αγροτικές εκτάσεις, αγροτικοί ή κτηνοτροφικοί κλήροι τους οποίους μέχρι πρότινος το Υπουργείο διεκδικούσε από νομείς και κατόχους που έχουν νόμιμους τίτλους μεταγεγραμμένους στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία πριν την 5.6.1993, από κατόχους και νομείς που έχουν παραχωρητήρια μη μεταγεγραμμένα, και από κατόχους και  από δικαιούχους της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που όμως δεν έχουν παραχωρητήρια. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτημα συνοδευόμενο από τοπογραφικό στις αρμόδιες Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδει απόφαση ή χορηγεί παραχωρητήριο ως τίτλο κυριότητας αναλόγως την περίπτωση.

(3) Η ίδια Επιτροπή είναι αρμόδια και στις περιπτώσεις κατεχόμενων ακινήτων που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Ειδικότερα όποιος κατέχει αυθαίρετα ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδεδειγμένα πριν την 5.6.1993 υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του με συνημμένο τοπογραφικό μέχρι την 31.12.2013. Δεν περιλαμβάνονται ακίνητα ήδη χαρακτηρισμένα ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Αν υπάρχει και αυθαίρετο κτίσμα απαιτείται και βεβαίωση μηχανικού του ν. 4014/2011. Για την απόδειξη της διάρκειας της κατοχής του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, βεβαιώσεις γεωπόνων σχετικά με την ηλικία των δέντρων, όχι όμως και ένορκες βεβαιώσεις. Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής αξίας και όπου δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, βάσει της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε 4 δόσεις ή σε 8 δόσεις εάν βρίσκεται σε παραλιακή ή τουριστική περιοχή και με την εξόφληση εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη. Αν οι δικαιούχοι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, το τίμημα ορίζεται στο ½ της αντικειμενικής αξίας.

(4) Επίσης εκχερσωθείσες πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 δασικές εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για γεωργική χρήση, αποβάλλουν το δασικό χαρακτήρα τους, αρκεί να παραμείνει η χρήση τους γεωργική. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επίσης η υποβολή σχετικού αιτήματος εξαγοράς προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών και έκδοση επίσης τίτλου κυριότητας.

Παρατείνεται επίσης για ακόμη 5 χρόνια η δυνατότητα επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών.

Advertisement

Αμοιβή μεσίτη

31 Μαρτίου 2008

Όταν ο μεσίτης υποδεικνύει στον εντολέα του δύο διαμερίσματα, που βρίσκονται στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, όμως ο εντολέας καθ’ υπόδειξη τρίτου προσώπου (π.χ. του επιστάτη ή του θυρωρού του κτιρίου) αγοράζει τελικά το υπό πώληση ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, ο μεσίτης δεν δικαιούται τη συμφωνημένη μεσιτική αμοιβή.

Επίσης δεν δικαιούται τη συμφωνημένη μεσιτική αμοιβή ο μεσίτης, ακόμη και αν στη μεσιτική σύμβαση έχει τεθεί και υπογραφεί όρος ότι η μεσιτική αμοιβή οφείλεται και στην περίπτωση που η πώληση καταρτιστεί χωρίς την υπόδειξη ή τη μεσολάβηση του μεσίτη, αλλά τρίτου προσώπου ή ακόμη και του ίδιου του εντολέως. Τέτοιος όρος είναι άκυρος και δεν ισχύει σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Επιπλέον, εάν στην υπόδειξη του ίδιου ακινήτου εμπλέκονται περισσότεροι μεσίτες, θεωρείται ότι μεσολάβησε στην κατάρτιση της πώλησης και επομένως δικαιούται αμοιβή αυτός που μέσω διαπραγματεύσεων πέτυχε ικανοποιητικότερο τίμημα.Ακόμη είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι μεσίτες αστικών συμβάσεων μη νόμιμα διορισμένοι δεν δικαιούνται αμοιβής σε καμία περίπτωση. Οι νόμιμα διορισμένοι μεσίτες διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, αριθμό μητρώου, αριθμό απόφασης διορισμού και είναι μέλη των κατά τόπους Συλλόγων Κτηματομεσιτών. Αυτό σημαίνει αφενός ότι εάν δώσετε προκαταβολή σε μη νόμιμο μεσίτη, πιθανότατα δεν θα μπορέσετε να την πάρετε πίσω αν κάτι δεν πάει καλά, και αφετέρου αν συμβληθείτε με μη νόμιμο μεσίτη δεν υποχρεούστε να τον πληρώσετε.

Πηγή: Δικαστικές αποφάσεις 1199/2007 και 111/2007 Πολυμελούς και Μονομελούς αντίστοιχα Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και η 8145/2004 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.


Σε τροχιά προετοιμασίας φακέλων προσφορών οι ανάδοχοι των νέων κτηματογραφήσεων

30 Μαΐου 2007

Στις 09/07/2007 λήγει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών των ενδιαφερομένων υποψήφιων αναδόχων στο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών για τη Δημιουργία Ψηφιακών Βάσεων Δεδομένων Ενεργών Τίτλων των Υποθηκοφυλακείων των Αστικών Κέντρων & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 42.434.001,66 Ευρώ, που προκήρυξε η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» προκειμένου να καταχωρηθούν στην κεντρική ψηφιακή βάση δεδομένων της, οι δηλώσεις ιδιοκτησίας των δικαιούχων δικαιωμάτων στις περιοχές που πρόκειται να κτηματογραφηθούν και οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 12 ξεχωριστές συμβάσεις.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των οριστικών αναδόχων είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης, η συλλογή, παραλαβή και έλεγχος των δηλώσεων ιδιοκτησίας και των συνοδευτικών τους εγγράφων, η γεωγραφική αναφορά των ακινήτων στα οποία αφορούν τα δικαιώματα, η επικοινωνία και η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για το αναλογούν τέλος κτηματογράφησης, ο έλεγχος των αποδεικτικών πληρωμής των τελών από τις τράπεζες και η διαχείριση των προβλημάτων στις πληρωμές. Από την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.», οι ανάδοχοι θα έχουν 15 μήνες για να παραδώσουν τα έργα. Στα συμπράττοντα σχήματα των διαγωνιζομένων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν δικηγόροι (στις προηγούμενες κτηματογραφήσεις δεν ήταν υποχρεωτικό), κάποιοι με τουλάχιστον 8ετή και κάποιοι με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία.

Το κάθε διαγωνιζόμενο σχήμα μπορεί να υποβάλλει προσφορά και για περισσότερες από μία συμβάσεις, τότε όμως θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών είναι κατά 35% η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου, κατά 40% η οργανωτική και μεθοδολογική αποτελεσματικότητα της προσφοράς και κατά 25% η οικονομικότερη προσφορά. Την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη των αναδόχων ενδεχομένως θα ακολουθήσει η υποβολή ενστάσεων ή/και προσφυγών, αλλά το όλο εγχείρημα αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις αρχές του 2008.


Προκήρυξη διαγωνισμού για το Δασολόγιο

18 Μαΐου 2007

Στις 08.05.2007 απεστάλη από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» στην επίσημη εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων περίληψη της σχετικής προκήρυξης για το διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό περί «Ανάθεσης Μελετών Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 5.726.142,19 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με καταληκτική ημερομηνία 02.07.2007.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης, θα χρησιμοποιηθεί αεροφωτογραφικό υλικό των ετών 1945 και 1960 της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, νεώτερο υλικό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πρόσφατο υλικό (1996-2006) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και πρόσφατες δορυφορικές λήψεις. Το Δασολόγιο θα αποτυπώνει την πρόσφατη κατάσταση των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας και ταυτόχρονα θα ανοιίξει το δρόμο για τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων, καθώς και το πρόγραμμα ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης, κάτι που ως τώρα εμποδιζόταν από την ύπαρξη εκτάσεων χαρακτηρισμένων ως δασικών στις υπό ένταξη περιοχές.
Το έργο χωρίζεται σε έξι συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, συνολικής προεκτιμώμενης έκτασης 95,3 εκατ. στρεμμάτων. Αναλυτικά οι συμβάσεις με τίτλους «Ανάθεση Υπηρεσιών οριοθέτησης δασών και δασικών εκτάσεων» έχουν ως εξής:

1η Σύμβαση : Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

2η Σύμβαση : Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών και Πιερίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του νομός Λέσβου της περιφέρειας Β. Αιγαίου
3η Σύμβαση : Νομοί Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και νομούς Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας της περιφέρειας Θεσσαλίας
4η Σύμβαση : Νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρεβέζης της περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου της περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
5η Σύμβαση : Νομοί Φωκίδας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις Νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Πειραιώς του Νομού Αττικής της περιφέρειας Αττικής, νομός Χίου της περιφέρειας Β. Αιγαίου και νομός Κυκλάδων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου
6η Σύμβαση : Νομοί Αχαΐας, Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, νομοί Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορινθίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, νομοί Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου της περιφέρειας Κρήτης, νομός Δωδεκανήσων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και νομός Σάμου της περιφέρειας Β. Αιγαίου

 


Εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης

18 Μαΐου 2007

Με την πρόσφατη έγκριση του Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ ΑΑΠ/27.03.07), ο Δήμος Θερμαϊκού οργανώνεται με βάση όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, για την εξυπηρέτηση πληθυσμού 54.000 κατοίκων στα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα Περαίας, Ν. Επιβατών, Αγίας Τριάδας, στα οποία περιλαμβάνονται οι οικισμοί Περαία, Ν. Επιβάτες, Αγία Τριάδα, καθώς και ο προϋφιστάμενος του έτους 1923 οικισμός Λειβαδίκι.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει:

1. Την ένταξη στο σχέδιο 7.000 στρεμμάτων σε νέες πολεοδομικές εκτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται περιοχές δομημένες και αδόμητες.

2. Τη δημιουργία έντεκα πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.), δύο ζωνών Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων, και δύο ζωνών περιοχών Επαγγελματικών Μη Οχλουσών Εγκαταστάσεων (Ε.Μ.Ο.), με μέσο συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α Πολεοδομική Ενότητα Μέσος Σ.Δ.

1 ΠΕ 1 Κ. Περαία Ανατολικά * 0,60

2 ΠΕ 2 Κ. Περαία Κέντρο 0,62

3 ΠΕ 3 Κ. Περαία Δυτικά 0,64

4 ΠΕ 4 Κ Νέοι Επιβάτες Ανατολικά 0,68

5 ΠΕ 5 Νέοι Επιβάτες Δυτικά 0,53

6 ΠΕ 6 Κ. Αγ. Τριάδα 0,60

7 ΠΕ 1A Άνω Περαία 0,40

8 ΠE 2A Άνω Νέοι Επιβάτες Ανατολικά 0,40

9 ΠΕ 3A Άνω Νέοι Επιβάτες Δυτικά 0,30

10 ΠΕ 4A Αγ. Τριάδα Ανατολικά 0,30

11 ΠΕ 5A Αγ. Τριάδα Δυτικά 0,30

*Στην ΠΕ1 συμπεριλαμβάνεται και ο προϋφιστάμενος του έτους 1923 οικισμός Λειβαδίκι

α/α Υπόλοιπες περιοχές Μέσος Σ.Δ.

1 Ζώνη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 1 0,35

2 Ζώνη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 2 0,35

3 Ζώνες ΕΜΟ 0,60

3. Τον καθορισμό αμιγούς κατοικίας στην πολεοδομική ενότητα Αγία Τριάδα Δυτικά. Στις υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες καθορίζονται χρήσεις αμιγούς και γενικής κατοικίας.

4. Τον καθορισμό πολεοδομικού κέντρου επιπέδου πόλης στις περιοχές Άνω Περαία και Άνω Νέοι Επιβάτες Ανατολικά, και πολεοδομικού τοπικού κέντρου στις περιοχές Περαία Κέντρο, Νέοι Επιβάτες Ανατολικά, Νέοι Επιβάτες Δυτικά και Αγία Τριάδα Ανατολικά. Στις περιοχές αυτές απαγορεύονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα βαφεία και τα φανοποιεία.

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζονται χώροι αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, αστικού και περιαστικού πρασίνου, καθώς επίσης η δημιουργίας περιοχής τουρισμού-αναψυχής.

5. Στην Ζώνη Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων 1, όπου βρίσκεται και η έκταση της ΕΡΤ Α.Ε, προβλέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, εμπορικά κέντρα, θεματικό- πολιτιστικό πάρκο, τουριστικοί λιμένες και εστιατόρια.

Επίσης επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου « Μακεδονία» και αθλητικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα για την ζώνη αυτή αναμένεται να συνταχθεί Ειδική Πολεοδομική Μελέτη.

6. Στην Ζώνη Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων 2, όπου βρίσκεται η έκταση της Ε.Τ.Α.ΑΕ (πρώην πλαζ Αγίας Τριάδας) προβλέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής.

7. Στις ζώνες Επαγγελματικών Μη Οχλουσών Εγκαταστάσεων (Ε.Μ.Ο 1 και Ε.ΜΟ 2), που αναφέρονται σε τομείς υπηρεσιών και μεταποίησης, μπορούν να δημιουργηθούν βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, κ.α, εκτός από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

8. Επίσης το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπλαση της παραλιακής περιοχής από το ανατολικό άκρο της Κάτω Περαίας μέχρι το Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ), και του παλαιού προσφυγικού οικισμού της Αγίας Τριάδας.

9. Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας καθορίζονται αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, δάση και δασικές εκτάσεις.

10. Λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων:

-Ο καθαρισμός και διευθέτηση της κοίτης των ρεμάτων για την προστασία από πλημμύρες.

-Η μελέτη και εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της γης.

-Η εκπόνηση αναλυτικής γεωλογικής – γεωτεχνικής μελέτης για τον περιορισμό των όρων δόμησης και την καλύτερη προστασία των κτηρίων.

-Η λήψη μέτρων για την πυροπροστασία της πόλης, καθώς και αντισεισμική προστασία.

11. Δρομολογούνται ακόμη ουσιαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά το οδικό δίκτυο, για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην κύρια αρτηρία της επαρχιακούς οδού 27, και δημιουργούνται χώροι στάθμευσης, δίκτυο ποδηλατοδρόμων- πεζοδρόμων, κ.α .

12. Επίσης, καθορίζονται και οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές που μένουν εκτός σχεδίου, ανά επιμέρους ζώνες σε τρεις κατηγορίες.

Τέλος, με την απόφαση έγκρισης του Γ.Π.Σ. καθορίζεται μεταξύ των άλλων κατώτατο όριο αρτιότητας δέκα (10) στρέμματα, ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, καθώς και για θέματα που αφορούν εκδοθείσες και υπό έκδοση οικοδομικές άδειες.

Πηγή: http://www.minenv.gr/