Ο νέος νόμος 3816/2010 για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τράπεζες

1. Ο νόμος ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών που προκλήθηκαν μετά την 30/7/2007. Η εξυπηρέτηση των ρυθμιζόμενων οφειλών γίνεται με το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής ενώ διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού που σωρεύτηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Ο νόμος μάλιστα επεκτείνει τις παραπάνω δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και σε οφειλές από δάνεια και πιστώσεις που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μετά την 1/1/2005 έως 30/6/2007. Πιο συγκεκριμένα:

Ο νέος νόμος ρυθμίζει καταρχήν τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005. Ειδικότερα:

α) Σε ρύθμιση υπάγεται το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης εφόσον το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από την κάθε σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσόν των 1.500.000 ευρώ.

β) Η ρύθμιση γίνεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής και κατ’ ελάχιστον σε επτά έτη. Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλει μόνο τόκους και μετά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.

γ) Αν πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007, ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να προκαταβάλει για τη ρύθμιση κανένα ποσόν. Αν πρόκειται, ωστόσο, για ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007, υποχρεούται να καταβάλει το 10% της οφειλής, δίχως να υπολογίζονται τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας.

δ) Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007, διαγράφονται με τη ρύθμιση οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007 διαγράφονται οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας, εφόσον εξοφληθεί το ήμισυ της οφειλής.

ε) Σε ρύθμιση υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. Δεν υπάγονται αντιθέτως επιδοτούμενα ή εγγυημένα δάνεια.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται μέχρι τις 15/4/2010.

2. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν στη ρύθμιση ενήμερων οφειλών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών. Καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να υπαχθούν στη ρύθμιση οι δανειολήπτες που τα έχουν ανάγκη, χωρίς ταυτόχρονα να τίθεται σε κίνδυνο η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι διατάξεις για τις ενήμερες οφειλές αφορούν τα επιχειρηματικά ή αγροτικά δάνεια. Δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων έχουν:

α) οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζημία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 350.000 ευρώ.

β) επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελμα αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ.

Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της.

β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής,

γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.

Ακόμα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, για τα δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί, την αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου. Κατά τη διετία αυτή καταβάλουν μόνο τους τόκους.

Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται μέχρι τις 15/4/2010.

Ο νόμος λαμβάνει επίσης μέριμνα για την προστασία εκείνων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πιέσεις από το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση των πιστωτικών τους ορίων στα κεφάλαια κίνησης. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί μέχρι τον Ιούνιο 2011, η επιστροφή του ποσού ρυθμίζεται σε πέντε έτη.

3. Ο νέος νόμος θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και σε μακρόχρονους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή. Συγκεκριμένα:

– Προβλέπει το μέτρο της διαγραφής των δυσμενών δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, τις οφειλές τους.

– Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

– Επιταγές και συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ όπως και πρόσφατα εξοφλημένες μέχρι 3.000 ευρώ δεν εμφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

– Οι τράπεζες ενημερώνουν χωρίς αμοιβή ή καθυστέρηση τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την εξόφληση των οφειλών.

– Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις μη εμφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.

– Προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών, σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται εγγύηση.

Πληροφορίες και ενημέρωση για την εφαρμογή του νόμου αυτού δίδονται στην τηλεφωνική  γραμμή 8011197167 του Υπουργείου Οικονομίας.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας

Advertisement

5 Responses to Ο νέος νόμος 3816/2010 για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τράπεζες

 1. Ο/Η ΣΟΦΙΑ ΦΩΚΑΪΔΟΥ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 38816/2010.
  ΑΡΧΙΚΑ, Ο ΝΟΜΟΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ? ΔΛΔ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ 1997?
  ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ 4 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ. ΔΛΔ, Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΨΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΑΣ
  ΜΕ ΤΙΜΗ

 2. Ο/Η arhi00 λέει:

  Το υπουργείο δίνει το παραπάνω τηλέφωνο 8011197167 για ειδικότερα ζητήματα ως προς την εφαρμογή του νόμου.

 3. Ο/Η αγγελικη λέει:

  καλημερα. θα ηθελα να μαθω αν μπορούν οι τραπεζες να αρνηθούν να εφαρμοσουν τον σχετικό νόμο.
  Επικοινωνησα με τραπεζα στην οποία εχω παρει δανειο για ρυθιση του, και μου απάντησαν οτι η πολιτική της τραπεζας ειναι αντιθετη με την συγκεκριμενη νομοθεσια, και ότι δεν μπορούν να κανουν την ρυθμιση.
  ευχαριστω πολύ

 4. Ο/Η Στελιος λέει:

  Η αναγγελία στον Τειραισία γίνεται 30 ημέρες από την σφράγιση της επιταγής ή από την ημερομηνία λήξης της; (γιατί χρησιμοποιείται το <> στο παραπάνω κείμενο για τα δυο χρονικά διαστήματα αυτά).
  Και παρακάτω αναφέρεται πως οι επιταγές που είναι πρόσφατα εξοφλημένες (τι σημαίνει παρακτικά) μέχρι 3000 ευρώ δεν γραφονται στο τειραισια. Δηλαδή αν σφραγιστεί μια επιταγή 2000ευρώ και περάσουν οι 30μερες από την σφράγιση δεν θα καταχωρηθεί στην <> ο εκδότης; πώς προφυλάσεται ο έμπορος; πρέπει να εκδόση διαταγή πληρωμής;

 5. Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

  Οι 30 μέρες είναι από τη σφράγιση.
  Ο νόμος αναφέρεται σε επιταγές μέχρι 3000 ευρώ που εξοφλήθηκαν, αυτές δεν εγγράφονται στον Τειρεσία. Αν είναι 2000 ευρώ η επιταγή και δεν εξοφλήθηκε περνάει στον Τειρεσία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: