Εισπρακτικές Εταιρίες

Αξίζει να ενημερωθούν και από το δικό μου βήμα οι καταναλωτές δανειακών προϊόντων και πιστωτικών καρτών ότι με τον πρόσφατο νόμο (Ν.3758/2009), ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών, που πλέον μετονομάστηκαν σε Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, τίθεται για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για αυτές τις επιχειρήσεις, με σκοπό την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες και παράνομες πρακτικές.

Έτσι σύμφωνα με το νέο αυτό νόμο, οι βασικές Αρχές που πρέπει να τηρούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (εισπρακτικές εταιρείες) κατά την ενημέρωση και επικοινωνία με τον οφειλέτη:

 • Κατά την ενημέρωση του οφειλέτη σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, οι Εταιρείες Ενημέρωσης έχουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται στον οφειλέτη με ευπρέπεια και ειλικρίνεια, να σέβονται την προσωπικότητά του, αλλά και την ιδιωτική του ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και το τραπεζικό του απόρρητο.
 • Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης πρέπει να προηγείται επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του οφειλέτη.
 • Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη οι Εταιρείες έχουν υποχρέωση να εμφανίζουν τον αριθμό προέλευσης κλήσης (Δεν επιτρέπεται η κλήση προς τον οφειλέτη από τηλεφωνική γραμμή με την ένδειξη «Απόκρυψη»).
 • Οι υπάλληλοι των Εταιρειών Ενημέρωσης οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες σχετικά με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας. Επιπλέον πρέπει να δηλώνεται στον οφειλέτη ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες από το νόμο να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο καταχωρούνται και τα πλήρη στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων τους.
 • Δεν πρέπει να οχλείται ο οφειλέτης, τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, περισσότερες από μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.

Περιορισμοί που επιβάλλονται στις Εταιρείες Ενημέρωσης:

 • Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να εισπράξουν οι ίδιες με οποιονδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή να αναθέσουν την είσπραξη σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Ο οφειλέτης πρέπει να ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα (π.χ. διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας), έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα (Ν. 2472/1997).
 • Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας.
 • Δεν επιτρέπεται να οχλείται ο οφειλέτης για χρέη που έχουν υποβληθεί σε διακανονισμό ή έχουν παραγραφεί ή για απαιτήσεις που απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών, οι οποίοι έχουν κριθεί καταχρηστικοί από αμετάκλητες δικαστικές απόφάσεις.
 • Ο οφειλέτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες για την ανάθεση της ενημέρωσης σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από το δανειστή προς την Εταιρεία Ενημέρωσης.
 • Απαγορεύεται στις Εταιρείες η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα αρχεία για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.
 • Προβλέπεται η καταγραφή των τηλέφωνικών συνδιαλέξεων με τον οφειλέτη σε περίπτωση διακανονισμού ή ρύθμισης της οφειλής τους. Όμως δεν επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας σε περίπτωση απλής ενημέρωσης για την οφειλή.

Απαγορεύεται στις Εταρείες Ενημέρωσης να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τον οφειλέτη, όπως:

 • Να εμφανίζουν κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη ιδιότητες που δεν διαθέτουν, όπως υπάλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
 • Να ασκούν οποιαδήποτε σωματική βία ή ψυχολογική πίεση στον οφειλέτη, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι απειλείται το επάγγελμα, η περιουσία ή η ζωή του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 • Να επιδεικνύουν προσβλητική συμπεριφορά ή να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις εναντίον του οφειλέτη ή των οικείων του.
 • Να δυσφημίζουν ή ακόμη και να απειλούν ότι θα δυσφημίσουν τον οφειλέτη στον οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον.
 • Να εκμεταλλεύονται περιστάσεις αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη (π.χ. βαριά ασθένεια).
 • Να απειλούν ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος του οφειλέτη (π.χ. κατάσχεση και πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση που να διατάσσει την αναγκαστική εκτέλεση).
 • Να δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες στον οφειλέτη (π.χ. σχετικά με το χρέος του).
 • Να ενοχλούν πρόσωπα της οικογένειας του οφελέτη σχετικά την εξόφληση του χρέους.
 • Να παραπλανούν τον οφειλέτη παρουσιάζοντάς του έγγραφα που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για επίσημα δικαστικά έγγραφα (π.χ. εκθέσεις κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων).
 • Να δίνουν ανακριβείς πληροφορίες στον οφειλέτη σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης της πληρωμής.

Ειδικές υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης:

 • Σε περίπτωση έγγραφης επικοινωνίας με τον οφειλέτη (π.χ. επιστολή), οι Εταιρείες Ενημέρωσης υποχρεούνται επιπλέον να αναγράφουν την πλήρη εμπορική τους επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας τους με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό fax και διεύθυνση e-mail, καθώς και τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.
 • Εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη, οι Εταιρείες οφείλουν να τον ενημερώσουν εγγράφως και με δικά τους έξοδα, για το ύψος και την προέλευση της οφειλής κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα και λοιπές προσαυξήσεις, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία, η Εταιρεία Ενημέρωσης δεν τηρεί τις παραπάνω προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις, καλούνται οι θιγόμενοι οφειλέτες να διαμαρτύρονται εγγράφως στο δανειστή – τράπεζα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και την ΕΚΠΟΙΖΩ, καθώς προβλέπονται για την εταιρεία αυστηρότατες κυρώσεις (πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, ακόμη και διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο σε περίπτωση υποτροπής).

Πηγή: http://www.ekpizo.gr

Advertisement

22 Responses to Εισπρακτικές Εταιρίες

 1. Ο/Η Elena λέει:

  Ευχαριστώ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μου παρέχετε από αυτή τη σελίδα.
  Εξυπηρετώ τις πιστωτικές μου κάθε μήνα, αλλά με ποσό μικρότερο από αυτό που αναφέρεται ως προς είσπραξη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του συζύγου μου και κατά συνέπεια οικονομικών δυσχερειών τους τελευταίους 5 μήνες. Πριν ήμουν συνεπέστατη στις δόσεις μου και πάντα πριν την ημερομηνία λήξης τους.
  Τώρα έχω χάσει την ησυχία μου από τις ενοχλήσεις των εισπρακτικών εταιριών.
  Μόνο τις τελευταίες 4 μέρες έχουν αφήσει 8 μηνύματα στον τηλεφωνητή μου, με έχουν πάρει δεν θυμάμαι πόσες φορές στο κινητό μου και 2 φορές στη δουλειά μου! Μια φορά ο υπάλληλος δεν έχει αφήσει όνομα…

 2. Ο/Η Elena λέει:

  Χθες το απόγευμα, ορμώμενη από το γεγονός ότι ο υπάλληλος δεν είχε αφήσει όνομα στον τηλεφωνητή μου, κάλεσα το νούμερο που μου είχε αφήσει και ζήτησα να ενημερωθω γραπτά για ότι έχουν να μου πουν, καθώς και να μου δώσουν τον αριθμό μητρώου και το όνομα της εταιρίας τους…Μου απάντησαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό για τον καθένα που τους το ζητά…
  Περιμένω να εκπνεύσει το 10/μερο που αναφέρετε και είμαι διαθετημένη να κινηθώ νομικά αν δεν έχω απάντηση…
  (το όνομα της εταιρίας και του υπαλλήλου που μίλησα, στη διάθεσή σας)

 3. Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

  Έχετε επίσης και δικαίωμα αγωγής αποζημίωσης κατά της εταιρίας για ηθική βλάβη, βλάβη της προσωπικότητάς σας και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σας.

 4. Ο/Η Elena λέει:

  Αγαπητή κ. Σιαπέρα,
  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σας!
  Πριν λίγο είχα (πάλι) ενόχληση στη δουλειά μου από άλλη εισπρακτική, για το ίδιο θέμα!
  Όταν ζήτησα από την κυρία γραπτή ενημέρωση κλπ, μου είπε ότι αυτό είναι αδύνατο και μόνο η τράπεζα μπορεί να το κάνει!
  Προς το παρόν λοιπόν, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να συγκεντρώνω στοιχεία? (τηλεφωνήματα, ονόματα υπαλλήλων και ώρες)?

 5. Ο/Η arhi00 λέει:

  Ναι και επίσης από ποια εισπρακτική εταιρία παίρνουν τηλέφωνο, γιατί θα πρέπει να ενάγετε και αυτούς.

 6. Ο/Η Elena λέει:

  Καλημέρα!
  Τελικά σε λίγο, δεν θα μπορώ να ζήσω χωρίς αυτούς!…
  Χθες, εκτός από το τηλεφώνημα που δέχτηκα στη δουλειά μου, βρήκα το απόγευμα 2 μηνύματα (σε διαστημε 45 λεπτών) στον τηλεφωνητή του σπιτιού μου και 3 κλήσεις στο κινητό του συζύγου μου…
  Έκανα επώνυμη καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν ξέρω πια πώς να αμυνθώ! Είμαι χάλια ψυχολογικά και το χτύπημα του τηλεφώνου έχει γίνει εφιάλτης μου…

 7. Ο/Η arhi00 λέει:

  Μπορείτε να προχωρήσετε με΄τα σε εξώδικη καταγγελία και αγωγή αποζημίωσης.

 8. Ο/Η Elena λέει:

  Πριν 2 ώρες με ζήτησαν στο τηλεφωνικό κέντρο της δουλειάς μου, η τηλεφωνήτρια συνέδεσε λάθος εωτερικό και ήλθε στο γραφείο μου ο συνάδελφος που απάντησε στο τηλεφώνημα, με μήνυμα με όλα τα στοιχεία που με αφορούσαν! Ο υπάλληλος της εισπρακτικής είπε ψέμματα στο τηλέφωνο ότι με καλούσε από τράπεζα!
  Βοήθειααααααααααα!!!!!!!!!

 9. Ο/Η Stelios λέει:

  Θα ήθελα να μάθω κατά πόσο :
  1.Eίναι νόμιμο μια εταιρία ενημέρωσης να κατέχει προσωπικά δεδομένα χωρίς έγκριση από το άτομο το οποίο ενημερώνει;
  2.Η πώληση τραπεζικών προϊόντων προϊόν αποτελεί συναλλαγή δύο μερών ( τράπεζα – πελάτης).Έχει το νόμιμο δικαίωμα η τράπεζα να γνωστοποιεί την καρτέλα υπολοίπων σε μια τρίτη εταιρία η οποία δεν έχει εγκριθεί στο συναλακτικό κύκλωμα των 2 μερών;

 10. Ο/Η arhi00 λέει:

  Δυστυχώς εκεί στα ψιλά γράμματα των συμβάσεων, σας βάζουν να υπογράφετε ότι εγκρίνετε να γίνονται αυτά. Εννοείται πως ανά πάσα στιγμή διατηρείτε το δικαίωμά σας να κάνετε ανάκληση αυτών των «εγκρίσεων».

 11. Ο/Η alexadra λέει:

  ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,ΤΟ ΦΠΑ , ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΥ,ΜΠΟΡΩ Ν ΑΒΑΛΩ ΥΠΟΘΗΚΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΕΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ

 12. Ο/Η peri λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΜΙΛΑΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5-6 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΑΣ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 13. Ο/Η ΕΛΛΗ ΠΡΙΝΤΖΟΥ λέει:

  O ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΗ CITIBANK.ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ 4800ΕΥΡΩ.ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΙΟ, Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.ΜΕΤΑ ΑΠΕΛΥΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ,ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ.Ο ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 1100 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΖΗΤΩ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ.

 14. Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

  Οι εισπρακτικές χρησιμοποιούν παράνομη παρενόχληση και ψευδείς εκφοβισμούς για να κάμψουν την ψυχολογία σας. Είναι ψυχολογικός πόλεμος και αν δεν έχει ο γιος σας περιουσιακά στοιχεία, αγνοείστε τους εντελώς.

 15. Ο/Η Sakis λέει:

  Αγαπητη κυρια Σιαπερα,
  θα ηθελα να μαθω αν επιτρεπεται σε υπαλληλο της τραπεζας, απο την οποια εχω παρει δανειο αυτοκινητου,
  να επισκεπτεται την οικια μου με σκοπο την ενημερωση – συζητηση περι ληξιπροθεσμων οφειλων μου.
  Εννοειται χωρις να εχω ζητησει ή αποδεχτει εγω τετοιου ειδους επικοινωνια.
  Και επειδη δεν βρισκει κανενα κατα τις εργασιμες ωρες, αφηνει χαρτια στην εισοδο της οικοδομης (σε φακελο αλλα οχι ταχυδρομικα) για να επικοινωνησω μαζι του.
  Ευχαριστω

 16. Ο/Η wasso λέει:

  Κυρία Σιαπερα καλημέρα,

  Σχετικά με τις εισπρακτικές εταιρείες και την τακτική που ακολουθούν στα τηλεφωνήματά τους.

  Έχω τρομοκρατηθεί η αλήθεια με τα τηλέφωνα. Σας παραθέτω εν ολίγοις τη συνομιλία που είχα και ζητώ τη συμβουλή σας.

  Έχω καθυστερήσει την καταβολή της δόσης μου (150ευρώ) 10 μέρες και αφού με καλέσανε τηλεφωνικά, τους ενημερώνω (υποτίθεται αυτός δεν είναι και ο λόγος της τηλεφωνικής επικοινωνίας?) ότι η κατάθεση θα γίνει εντός των επόμενων 15 ημερών.
  Αφού η καλή υπάλληλος με ρώτησε με πολύ ενδιαφέρον ΄΄γιατί τέτοια καθυστέρηση κ. Ιωαννίδου?΄΄ η απόκριση που έλαβα ήταν ότι δεν έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό, ότι ημερομηνίες κατάθεσης είναι συγκεκριμένες και ότι δεν αποφασίζω εγώ πότε θα καταθέσω, και ότι πρέπει οπωσδήποτε στις επόμενες δυο μέρες να καταθέσω. Συνεχίζω με όμορφο τρόπο ότι δεν αρνούμαι να πληρώσω τη δόση και πολύ πρόθυμα θα πληρώσω και τους τόκους που αντιστοιχούν στην καθυστέρηση, απλά αδυνατώ αυτή τη στιγμή. επιβεβαιώνω ότι σε 15 μέρες θα πληρωθεί και το ληξιπρόθεσμο ποσό αλλά και το επόμενο. Η απάντηση που έλαβα είναι μια επανάληψη των παραπάνω με συμπλήρωμα ότι θα κινηθούν νομικές διαδικασίες από την τράπεζα για την εξόφληση του χρέους μου. Θα επικοινωνήσουν ξανά μαζί μου πολύ σύντομα.

  Έχουν βάση αυτά που είπε η υπάλληλος ή απλά με τρομοκρατεί?

  • Ο/Η sakis λέει:

   απλά σας τρομοκρατεί, μην απαντάτε τα τηλέφωνα, ο μόνος σκοπός τους είναι να σας πιέσουν και όχι να ενημερώσουν ή να συνενοηθούν

 17. Ο/Η ΚΑΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟς λέει:

  Κυρία Σιαπέρα σας χαιρετώ και σας συγχαίρω για το κοινονικό έργο που αφιλοκερδός προσφέρετε στη κοινονία μας. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ζητήσω τη πολύτιμη βοήθειά σας, έχουμε πάρει με τη σύζυγό μου ένα δάνειο για πρώτη κατοικία με επιδότηση από Ο.Ε.Κ.( οργ. εργατ. κατοικ.) σήμερα 12/11/2011 ημέρα Σάββατο που σας γράφω, είμαι άνεργος και εγώ και η γυναίκα μου,απολήθηκα 31/10/2011 δεν πληρώθηκα του δύο τελευταίους μήνες απ’τη δουλειά μου η οποία είναι εποχιακή στη Ρόδο -οδηγός πούλμαν- ούτε άδεια ούτε επίδομα αργίας με αποτέλεσμα να μην έχω να καταβάλω τις δύο πρώτες μέχρι τώρα δόσεις του δανείου μας. ΔΕΝ θέλω να το επιμηκίνω το δάνειο αγοράζωντας απλά και μόνο κάποια περίοδο χάριτος ή λιγο χρόνο απο την τράπεζα και αν το επιχειρίσω μου είπαν απο τη τράπεζα οτι άρετε-χάνετε η επιδότηση απο τον Ο.Ε.Κ. πράγμα πολύ σημαντικό που εάν γίνει δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω ούτε εκπρόθεσμα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από το νόμο που να μπορώ να έλθω σε κάποια συνενώηση με τη τράπεζα χωρίς να χαθεί η σημαντίκη για εμας επιδώτηση του Ο.Ε.Κ ; περιλαμβάνει ο Ν.3869/10 ή κάποιος άλλος νόμος κάτι σχετικό; παρακάλω πολύ για την συμβουλή σας σχετικά με το πρόβλημα μας και σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρων!!!

  • Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

   Για σας που απ’ ό,τι καταλαβαίνω το μοναδικό περιουσιακό σας στοιχείο είναι αυτό το σπίτι, σας συμφέρει να ενταχτείτε στον νόμο 3869/2010, για να προστατέψετε την πρώτη σας κατοικία και να εναρμονιστούν οι δόσεις με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, χωρίς να κινδυνεύει το σπίτι.
   Μπορείτε μέσω των διαδικασιών του νόμου, να ζητήσετε περίοδο χάριτος μαζί με κούρεμα της συνολικής οφειλής.

 18. Ο/Η ΙΩΑΝΝΑ λέει:

  Κα Σιαπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο, που θα αφιερώσετε για να διαβάσετε το μήνυμά μου και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ενδεχόμενη απάντησή σας.
  Είμαι κάτοχος στεγαστικού δανείου της Εθνικής Τράπεζας, η οποία συνεργάζεται με την εισπρακτική εταιρεία First Call. Εδώ και κάποιους μήνες καταβάλλω τη μηνιαία δόση του δανείου μου με καθυστέρηση 10-15 ημερών από τη λήξη προθεσμίας με αποτέλεσμα το τηλ. μου να χτυπάει 10 φορές την ημέρα. Με επιστολή μου στην τράπεζα απαίτησα την επιστροφή του αρχείου δεδομένων μου και απαγόρευση επεξεργασίας των στοιχείων μου από τρίτους δεδομένου ότι έχοντας μελετήσει αρκετά τη σύμβαση δανείου γνωρίζω ότι δεν έχω εγκρίνει εγώ η ίδια τη διαβίβαση. Με θράσος μου απάντησαν ότι είναι καθ’όλα νόμιμοι και ότι με βάση το άρθρο 5 παρ.2 περ.α του νόμου 2472/1997 η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. Λένε ότι έχω αντισυμβατική συμπεριφορά ενώ στη σύμβαση έναι ξεκάθαρο οτι σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ο οφειλέτης χρεώνεται αυτοδικαίως και ΧΩΡΙΣ ΟΧΛΗΣΗ με τόκους υπερημερίας και μόνο στην περίπτωση μη εξόφλησης δύο μηνιαίων δόσεων η δανείστρια δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση.Σας παρακαλώ, μπορείτε να με ενημερώσετε αν θεωρείται αντισυμβατική η συμπεριφορά μου, αν μπορώ να κινηθώ δικαστικά εναντίον τους και με ποιόν τρόπο;

  • Ο/Η Βίκυ Σιαπέρα λέει:

   ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΕ ΔΙΚΑΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ POST ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: