Υπουργική Απόφαση για Συμμόρφωση Τραπεζών με Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις και Μείωση Επιτοκίων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βλάχος υπέγραψαν απόφαση με θέμα την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα με τους δανειολήπτες.

Η υπουργική απόφαση αφορά σε 3 κατηγορίες τραπεζικών προϊόντων:

 1. συμβάσεις  στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου
 2. συμβάσεις  χορήγησης πιστωτικών καρτών
 3. συμβάσεις  λογαριασμού καταθέσεως

Οι 15 καταχρηστικοί όροι συναλλαγών:

Με την έκδοση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης ρυθμίζονται μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές τραπεζικών προϊόντων και οι δανειολήπτες στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και συγκεκριμένα:

 • Απαγορεύεται η τράπεζα να ζητήσει από τον καταναλωτή ποινή προεξόφλησης σε περίπτωση που ο ίδιος θελήσει να προεξοφλήσει το δάνειο που οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.
 • Προβλέπεται ότι οι τόκοι που θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής σε περίπτωση στεγαστικού δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, θα υπολογίζονται με βάση τις 365 ημέρες και όχι τις 360 ώστε να αποφεύγονται οι σε βάρος του πρόσθετες χρεώσεις.
 • Απαγορεύεται η είσπραξη εξόδων «χρηματοδότησης», «προέγκρισης δανείου», ή «εξέτασης αιτήματος δανείου», κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσόν του δανείου.
 • Απαγορεύεται η επιβολή ποσού «προμήθειας» ή «εξόδων φακέλου»
 • Απαγορεύεται η τράπεζα σε περίπτωση που καθυστερήσει ο καταναλωτής να πληρώσει έστω και μία δόση ή μέρος κάποιας δόσης δανείου που χρωστάει να του ζητήσει όλο το υπόλοιπο ποσό δανείου συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που αναλογούν στο δάνειο που του χορηγήθηκε.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα όταν υποθηκεύει το σπίτι ενός καταναλωτή ο οποίος το αγοράζει με στεγαστικό δάνειο και εγγυάται για το δάνειο αυτό και κάποιο άλλο πρόσωπο, να ζητά ως επιπλέον εξασφάλισή  της και την μεταβίβαση των ενοικίων που τυχόν εισπράττει ο καταναλωτής σε περίπτωση που ενοικιάζει το σπίτι.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να υποχρεώνει τον εγγυητή του δανείου να παραιτείται από δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο νόμος, όταν από δική της υπαιτιότητα δεν φροντίζει εγκαίρως να ικανοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο η ίδια έχει χορηγήσει το δάνειο.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να επιβάλει προμήθεια σε περίπτωση που ο καταναλωτής κάνει ανάληψη μετρητών με τη μορφή δανείου από πιστωτική κάρτα.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να αυξάνει αυθαίρετα και αναιτιολόγητα το επιτόκιο στις πιστωτικές κάρτες χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης με κάποιο καταναλωτή σχετικά με κάποιο όρο που αφορά σύμβαση για έκδοση πιστωτικής κάρτας να υποχρεώνει τον τελευταίο να μεταβαίνει στα δικαστήρια της έδρας της για να δικασθεί η υπόθεσή του. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις και έξοδα των καταναλωτών, οι οποίοι σε μία τέτοια περίπτωση θα μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο που βρίσκεται στην περιφέρεια της κατοικίας τους.
 • Κατοχυρώνεται η περίπτωση σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να αμφισβητήσει τυχόν χρεώσεις και οφειλές από πιστωτική κάρτα, ακόμα και αν δεν αντιδράσει εγκαίρως και σύμφωνα με τις προθεσμίες που του έχει τάξει η τράπεζα.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, τη σύμβαση πίστωσης με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας), καθώς και να τροποποιεί μονομερώς οποιοδήποτε όρο της σύμβασης.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να αναπροσαρμόζει την ετήσια συνδρομή πιστωτικής κάρτας χωρίς προηγουμένως να ενημερώνει τον κάτοχο  καταναλωτή.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να παρακρατά προμήθεια ή να επιβάλει έξοδα στους καταναλωτές για την χορήγηση βεβαίωσης οφειλών.
 • Απαγορεύεται η τράπεζα να επιβάλει χρεώσεις σε λογαριασμούς με καταθέσεις χρημάτων κάτω από το όριο που η ίδια καθορίζει.

Με αφορμή την έκδοση της υπουργικής απόφασης ο Υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απόφαση αυτή αποκτούν καθολική εφαρμογή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το 1998 και μετά, αλλά ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με διάφορες προφάσεις απέφευγαν να τηρήσουν.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις αυτές στις συναλλαγές τους με  όλους τους καταναλωτές, χωρίς να απαιτείται ο καταναλωτής να προσφεύγει κάθε φορά στη δικαιοσύνη για να πετύχει την απάλειψη όρου που έχει ήδη κριθεί καταχρηστικός με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Εάν παρατηρηθούν περιπτώσεις (είτε από καταγγελίες καταναλωτών, είτε από αυτεπάγγελτη έρευνα) μη συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο.

Με αφορμή την έκδοση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης καλούμε τις τράπεζες να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους στο ζήτημα καθορισμού των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών που διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό.

Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών των Ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα εξωτραπεζικά επιτόκια δανεισμού, από τα αντίστοιχα επιτόκια πιστωτικών καρτών σε άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και από τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στη χώρα μας.

Γι’ αυτό καλούμε τις τράπεζες στα πλαίσια της αυτορρύθμισης να αναπροσαρμόσουν τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, σε χαμηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης στο συγκεκριμένο θέμα, που θα αξιοποιεί το σκεπτικό παλαιότερης δικαστικής απόφασης και την εμπειρία άλλων χωρών χωρίς να αντιτίθεται στη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Η απόφαση αυτή αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσπαθειών που από κοινού με τις ενώσεις καταναλωτών και με εκπροσώπους του τραπεζικού κλάδου, έχουμε ξεκινήσει με στόχο την αντιμετώπιση στρεβλώσεων στην αγορά τραπεζικών προϊόντων και τη δημιουργία κουλτούρας υπεύθυνου δανεισμού.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα μακριά από λαϊκισμούς και υπερβολές, αλλά και χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις εκεί που οι επιχειρηματικές πρακτικές δεν σέβονται τους νόμους και την κοινή λογική.»

Όλα τα παραπάνω αξίζει να μελετηθούν προσεκτικά καθώς αποτελούν σημαντικό εργαλείο στα χέρια όλων των καταναλωτών-δανειοληπτών κατά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες.

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης

Advertisement

4 Responses to Υπουργική Απόφαση για Συμμόρφωση Τραπεζών με Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις και Μείωση Επιτοκίων

 1. Ο/Η savana λέει:

  Δεν ξερω τι να πω. Ειστε αξιοθαυμαστη. Χαρα στο κουραγιο σας.
  Δευτερη φορα σας επισκεπτομαι και ειστε εξισου χρησιμη και κατατοπιστικη.
  Ενα χρονο τωρα που ψαχνω βοηθεια αντιμετωπισης των τραπεζων ειστε η πρωτη που βρηκα, και τωρα τελευταια βρηκα ακομα μια. Και αυτη γυναικα ειναι.
  Φαινεται οι μονες που εχουν πραγματικη επιγνωση της καταστασης ειναι μονο οι γυναικες.
  Κριμα που και οι δυο ειστε πολυ μακρια απο μενα.
  Ειμαι Β. Ευβοια.
  Βλεπεται οι δικοι μας νομικοι, δεν εχουν καμμια κοινωνικη ευαισθησια, ωστε να γινουν πιο δραστηριοι σε θεματα νομικης βοηθειας δωρεαν. Με αμοιβη βρισκουμε παντου.
  Σας ευχαριστω που υπαρχετε.

 2. Ο/Η popi λέει:

  gia sas me lene popi kai tha hthela na sas kanw mia erwtisi , exw parei ena danio edw kai kapia xronia kai twra den exw thn dinatotita na katavalw olo to poso tis dosis kai h trapeza mou esteile exodiko kai mou zita na katavalw olo to poso ton anexoflitwn dosewn alla egw den exw thn dinatotita na ta katavalw logo ton perikopwn tou misthoumou (eimai dimosios ypallhlos, menw se enoikio kai exw ena paidaki) tha mporousate na mou peite ti tha mporousa na kanw se ayth thn periptosi giati den exw thn dinatotita na paw se kapoio dikigoro.

 3. Ο/Η Μεγακλής Παπαδόπουλος λέει:

  αλησπέρα και χρόνια πολλά έχω ένα πρόβλημα παίρνω ένα βοήθημα από την Πρόνοια και μου το είχαν διακόψει προκειμένου να περάσω επιτροπή από τα ΚΕΠΑ όπερ και έγινε όμως περίμενα περίπου ένα χρόνο για την επιτροπή στο διάστημα αυτό δεν το έπαιρνα και με ενημέρωσαν ότι θα μου το δώσουν μαζί με τα καθυστερούμενα.θα ήθελα να μου απαντήσετε στο έξεις: Mε έμπλεξαν με πιστωτικές κάρτες που πριν την κρίση της πλήρωνα κανονικά και όταν σταμάτησα να παίρνο και το βοήθημα σταμάτησα και να πληρώνω..Θα ήθελα να μάθω όταν μου καταβάλουν τα χρήματα που θα είναι πάνω από το ακατάσχετο θα βάλουν χέρι η τράπεζες στον λογαριασμό του βοηθήματος..Μετά από δυο μήνες θα παίρνω κάτω από 700 Ευρώ.. Σας ευχαριστώ…
  ΣΥΜ. Στην Τράπεζα που θα κατατεθούν δεν χρωστάω τίποτα

 4. Ο/Η Μεγακλής Παπαδόπουλος λέει:

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά έχω ένα πρόβλημα παίρνω ένα βοήθημα από την Πρόνοια και μου το είχαν διακόψει προκειμένου να περάσω επιτροπή από τα ΚΕΠΑ όπερ και έγινε όμως περίμενα περίπου ένα χρόνο για την επιτροπή στο διάστημα αυτό δεν το έπαιρνα και με ενημέρωσαν ότι θα μου το δώσουν μαζί με τα καθυστερούμενα.θα ήθελα να μου απαντήσετε στο έξεις: Mε έμπλεξαν με πιστωτικές κάρτες που πριν την κρίση της πλήρωνα κανονικά και όταν σταμάτησα να παίρνο και το βοήθημα σταμάτησα και να πληρώνω..Θα ήθελα να μάθω όταν μου καταβάλουν τα χρήματα που θα είναι πάνω από το ακατάσχετο θα βάλουν χέρι η τράπεζες στον λογαριασμό του βοηθήματος..Μετά από δυο μήνες θα παίρνω κάτω από 700 Ευρώ.. Σας ευχαριστώ…
  ΣΥΜ. Στην Τράπεζα που θα κατατεθούν δεν χρωστάω τίποτα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: