Ti πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες-εργαζόμενοι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων

Κατ’ αρχήν η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων (υποψήφιων, νυν και πρώην) επιτρέπεται μόνο και αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση απασχόλησης και εφόσον είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κάθε πλευράς που θεμελιώνονται σε αυτή τη σχέση. Οι σκοποί αυτοί πρέπει να είναι σαφείς και καθορισμένοι, δηλαδή πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστοί στους εργαζομένους και κατανοητοί από αυτούς. Η συλλογή ή/και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων για σκοπούς που δεν αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη σχέση απασχόλησης απαγορεύονται και μάλιστα η απαγόρευση ισχύει έστω και αν δώσει τη συγκατάθεσή του ο εργαζόμενος, λόγω της αμφιβολίας ως προς το κατά πόσο ελεύθερα παρείχε τη συγκατάθεση στα πλαίσια της σχέσης εξάρτησης στην οποία ενυπάρχει εγγενής ανισότητα των μερών.

Τα δεδομένα αυτά πρέπει να συλλέγει ο υπεύθυνος συλλογής και επεξεργασίας μόνο από τον ίδιο τον εργαζόμενο και όχι από τρίτους. Η συλλογή δεδομένων από τρίτους (πχ. συστάσεις) είναι θεμιτή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται από τον επιδιωκόμενο σκοπό (πχ. όταν πρόκειται να προσληφθεί βρεφονηπιοκόμος ή ταμίας) και μόνο κατόπιν ειδικής ενημέρωσης του εργαζομένου (ή του υποψηφίου) για τους σκοπούς της συλλογής, για τις πηγές αναζήτησης πληροφοριών και για το είδος των πληροφοριών.

Η συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ποινικές καταδίκες, θέματα υγείας, κλπ.) είναι θεμιτή και νόμιμη μόνο εφόσον το είδος των δεδομένων συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχόληση και είναι απολύτως αναγκαία στο συγκεκριμένο πλαίσιο (πχ. ποινικό μητρώο για εργαζομένους που διαχειρίζονται χρήματα, ιατρικές εξετάσεις για εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.).

Η χρήση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης (κλειστά κυκλώματα βινετοσκόπησης, ηχοσκόπησης και συναφών) στους χώρους εργασίας επιτρέπεται εφόσον είναι αναγκαία για την ασφάλεια των χώρων αυτών, για την προστασία προσώπων εργαζομένων ή μη που βρίσκονται στους χώρους αυτούς και για την προστασία περιουσιακών αγαθών. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσω της χρήσης αυτών των συστημάτων πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα που συνδέονται άμεσα με τη σχέση απασχόλησης και να μην επεκτείνονται στην προσωπική συμπεριφορά στα προσωπικά χαρακτηριστικά ή στις προσωπικές εσωτερικές και εξωτερικές επαφές των εργαζομένων. Πρέπει επίσης να προβλέπεται η ύπαρξη χώρων που δεν ελέγχονται ούτε παρακολουθούνται. Οι δε εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τη χρήση των μεθόδων αυτών, για το σκοπό της χρήσης τους, για τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών και για το ποια θα είναι τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται ή θα διαβιβαστούν.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα είναι:

1. Το δικαίωμα ενημέρωσης. Το δικαίωμα ενημέρωσης θεμελιώνει και αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη ως υπεύθυνου συλλογής και επεξεργασίας να ενημερώνει τον εργαζόμενο

α) για την ταυτότητα του ίδιου του υπεύθυνου και του εκπροσώπου του που διαχειρίζεται τα στοιχεία αυτά,

β) για το σκοπό της επεξεργασίας, ότι αυτή δηλαδή γίνεται στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης και μόνο σε αυτά,

γ) ποιοι είναι οι αποδέκτες και οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων (φυσικά, νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες, οργανισμοί, στους οποίους ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα) και τα οποία προκύπτουν είτε από το νόμο είτε από τη σύμβαση εργασίας,

δ) ότι ο εργαζόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται εδώ,

ε) ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να παράσχει τη συνδρομή του στην επεξεργασία των δεδομένων και

στ) ποιες θα είναι οι συνέπειες της άρνησής του που προβλέπονται είτε από την εργασιακή σύμβαση είτε από το νόμο.

2. Το δικαίωμα πρόσβασης. Είναι το δικαίωμα του εργαζομένου να γνωρίζει κάθε φορά το περιεχόμενο του προσωπικού του φακέλου, ποια δηλαδή από τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα που τον αφορούν και την πηγή προέλευσής τους (π.χ. το ότι ο εργαζόμενος επεδείκνυε αμελή συμπεριφορά ορισμένη ώρα και μέρα πρέπει να συνοδεύεται και από την πηγή της πληροφόρησης (βιντεοσκόπηση, άμεση γνώση από τον εργοδότη ή αντιπρόσωπό του ή άλλο υπάλληλο, κλπ.)

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αυτών

γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας από προηγούμενη ενημέρωση, τι προστέθηκε και τι αφαιρέθηκε και

δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εάν ασκούνται από ειδικό.

3. Το δικαίωμα αντίρρησης. Πρόκειται για το δικαίωμα του εργαζομένου να ζητήσει οποτεδήποτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, όχι όμως των δεδομένων που συλλέγονται νόμιμα ή από τη σύμβαση αλλά εκείνων των δεδομένων που είναι πέρα από τους νόμιμους ή συμβατικούς σκοπούς (π.χ ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή περιστατικών που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, διόρθωση λανθασμένων στοιχειών (όνομα, ηλικία, χρόνο υπηρεσίας, κλπ., την προσωρινή μη χρησιμοποίηση στοιχείου μέχρι να κριθεί αρμοδίως η βασιμότητά του, τη μη διαβίβαση σε τρίτο που δεν αναφέρεται στο νόμο ή στη σύμβαση, κλπ.). Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται εγγράφως και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να απαντήσει μέσα σε 15 μέρες. Αν δεν απαντήσει ή η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, ο εργαζόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Όταν η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη και αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία και την εν γένει συμπεριφορά του, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσει την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει.

Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω συνεπάγεται κυρώσεις διοικητικές (προειδοποίηση, πρόστιμο, ανάκληση άδειας, καταστροφή αρχείο), ποινικές (φυλάκιση, χρηματική ποινή, κάθειρξη), αλλά και αστική αποζημίωση του εργαζομένου.

Πηγή: Νόμος 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Advertisement

7 Responses to Ti πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες-εργαζόμενοι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων

 1. Ο/Η justar λέει:

  πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθειά σας. Από τις ελάχιστες στην ελληνική πραγματικότητα!

 2. Τo blog του απολυμένου από την ΓΣΕΕ Δημοσιογράφου για θέματα εργασίας και ότι άλλο κάτσει…
  Ενημέρωσε Άτομα Που Επικοινωνείς Για Τo Blog http://apasxolisi.wordpress.com Χρησιμοποίησε Αυτό Το Blog Να Καταγγείλεις Η Να Ενημερωθείς Για Εργασιακά Θέματα Επικοινωνήστε μαζί μου με τα email:apasxolisi_blog@yahoo.gr Είναι Μια Ανοικτή Και Online Social Network Σελίδα Διαμαρτυρίας Και Αποκάλυψης Στη Κοινή Γνώμη .. Της Πρωτοφανούς Απόλυσής Μου!

 3. Ο/Η Στάθης Μίχος λέει:

  Σχετικά με το θέμα οι εκδόσεις Σάκκουλα εξέδωσαν το βιβλίο μου «Η επιτήρηση των επικοινωνιών μέσω internet στο χώρο εργασίας». μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδω¨http://www.sakkoulas.gr/g_detail.asp?uid=1185&aa=&it=0&page=1

 4. Ο/Η arhi00 λέει:

  Κ. Στάθη Μίχο, το βιβλίο σας από τα περιεχόμενα που είδα φαίνεται να αποτελεί έναν πλήρη και ολοκληρωμένο οδηγό στο θέμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Χρήσιμο και σημαντικό βοήθημα για νομικούς, εργοδότες, ΗR managers και συμβούλους και εργαζόμενους. Ευχαριστώ για την υπόδειξη. Είμαι βέβαιη ότι θα μου φανεί χρήσιμο.

 5. Ο/Η Didi λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα να παρακαλέσω για τη βοήθειά σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω: Έχω καθυστερημένες οφειλές σε τράπεζες, μεταξύ αυτών και στην τράπεζα που καταβάλλεται ο μισθός μου, που αποτελεί και το μοναδικό μου έσοδο. Το 2009, η τράπεζα αυτή μου προπαρακράτησε (δέσμευσε)τα 2/3 του μισθού μου έναντι των καθυστερημένων οφειλών. Ζήτησα από την τράπεζα να μου επιστρέψει τα παρακρατηθέντα, και να δεσμευθεί ότι δε θα επαναλάβει παρόμοια ενέργεια. Η τράπεζα αρνήθηκε. Απευθύνθηκα τότε στον τραπεζικό διαμεσολαβητή, ο οποίος με δικαίωσε και έκανε σχετική γραπτή σύσταση στην τράπεζα. Η τράπεζα και πάλι αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ζήτησα τότε από τον εργοδότη μου να μου καταβάλει το μισθό μου μετρητοίς, λέγοντας ότι έγιναν από την τράπεζα μη εξουσιοδοτημένες κινήσεις στο λογαριασμό μου (χωρίς άλλες λεπτομέρειες). Ο εργοδότης μου συναίνεσε και το τήρησε έως και τον Δεκέμβριο 2010, σήμερα όμως με ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται πλέον να συνεχίσει να μου καταβάλει το μισθό μου μετρητοίς, ούτε και σε άλλη τράπεζα της επιλογής μου, και άρα από τον Ιανουάριο θα με πληρώνει και πάλι στην ίδια τράπεζα. Όταν ρώτησα γιατί, μου απάντησε γενικά ότι υπάρχει νέος νόμος που απαγορεύει συναλλαγές μετρητών άνω των €1.500 με ιδιώτες, αλλά και δεν είναι δυνατόν να τηρεί κατ’ εξαίρεση διαδικασίες για ένα μόνο εργαζόμενο. Βρίσκομαι σε απόγνωση. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να προστατεύσω το μισθό μου? Ο εργοδότης μου έχει το δικαίωμα να αρνείται να μου καταβάλει το μισθό μου μετρητοίς?

 6. καλημερα
  εχω περιπου 6 μηνες που αλλαξα ελαγκελματικη στεγη λγο υψηλου ενοικιου.εμουν στο ιδιο χωρο 10 χρονια…αφου μηλησα με τον ιδιοκτητη πολλες φορες αν μπορει να μου μειωσει το ενοικιο,χωρις να θελει να το κανει,τον ενημερωσα πως θα αλλαξω χωρο εργασιας.μετα απο 6 μηνες και για την ακριβια προχθες μου εστειλε εξοδικο οπου ζηταει να του δωσω 40.000 ευρω γιατι λεει δεν τον ενημερωσα.τα κλειδια απο το παλιο το μαγαζι τα εχω εγω γιατι μου ειπε πως μεχρι να βρω αλλο χωρο να αφησω τα πραγματα μου εκει και αν βρω καποιον να θελει να το νοικιασει να του το δειξω.στο εξοδικο λεει πως αν δεν καταβαλω τα χρηματα θα προβουν σε κατασχεση περουσιακων στοιχειων και η προθεσμια ειναι μεχρι αυριο.τι με συμβουλευετε να κανω?τουλαχιστον να μην γινει η κατασχεση.
  σας ευχαριστω πολυ

 7. ξεχασα να σας πω πως το κτιριο εχει κριθει ακαταλληλο απο την πολεοδομια και δεν μου εδιναν αδεια.σημερα που πηγα ειπαν πως θα πανε να το ξανακοιταξουν αλλα την αλλη εβδομαδα και ετσι δεν προλαβαινω να σταματησω την οποια κατασχεση.
  συγγνωμη για τα ορθογραφικα…και παλι σας ευχαριστω.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: